Obchodné podmienky

STRUČNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

- Všetok tovar posielame prostredníctvom kuriéra pričom všetky naše zásielky sú poistené na plnú hodnotu tovaru.

- U nás získavate automaticky predlženú trojročnú záruku na všetky naše hodinky, ostatné produkty majú dvojročnú záruku

- Tovar môžete vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu

- Produkty, ktoré sú skladom odosielame v ten istý alebo následujúci pracovný deň. Produkty, ktoré nie sú skladom majú rôzne časy dodania podľa značky. Aktuálnu dostupnosť nájdete na produktovej stránke každého jedného produktu.

- Príjmame tieto platobné metódy Paypal, bankový prevod, kreditné karty, dobierka

- Aj keď sa snažíme najviac ako sa dá, občas sa môže na stránke vyskytnú nesprávne informácie o tovare alebo cene, v takomto prípade si vyhradzujeme právo objednávku zrušiť

- Vaše súkromné údaje ostávajú s nami v bezpečí, stránka používa rovnaký bezpečnostný certifikát ako banky a Vaše údaje v žiadnom prípade nikomu inému neposkytneme

- Táto stránka používa cookies na to, aby ste mohli využívať jej plný potenciál

PLNÁ VERZIA OBCHODNÝCH PODMIENOK

Kúpou produktu na našej stránke súhlasíte s nasledujúcimi obchodnými podmienkami. Tieto obchodné podmienky môžu byť kedykoľvek upravené, preto je potrebné ich prečítať pred každou objednávkou.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO:

TOPTIME, s.r.o., so sídlom Mlynská 158/18, 96233 Budča
IČO: 44 872 038, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 25081/S

DIČ: 2022858310
IČ DPH: SK2022858310

Telefón: +421 918 244 669

Email: info@toptime.sk

ORGÁN DOZORU:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

Dolná 46

974 00 Banská Bystrica

tel. č.: 048/412 49 69; 048/415 18 71

fax. č: 048/4124 693

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

DORUČENIE TOVARU

Doručovanie na Slovensku:

Tovar v hodnote nad 50 € posielame vrámci Slovenskej republiky kuriérom GEIS (doručenie až k dverám) za poplatok 5 €. Predmety ako kožené remienky a podobne, zasielame ako list 1. triedy cez slovenskú poštu za 2 €. Tovar zasielame vždy poistený na plnú hodnotu tovaru! V prípade, že si želáte tovar zaslať iným spôsobom, neváhajte nás kontaktovať.

Celosvetové doručovanie:

Naše výrobky doručujeme do všetkých krajín sveta, do ktorých prepravujú prepravné spoločnosti. Ceny a prepravné lehoty Vám systém automaticky vypočíta počas objednávky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV S DORUČOVANÍM

V prípade, ak počas doručovania tovaru dôjde k jeho strate, je prepravná spoločnosť, ktorá je zodpovedná za doručenie, povinná začať konanie vo veci. V prípade, že Vaša zásielka k Vám nedorazí v určenom čase, prosím kontaktujte nás, aby sme mohli zahájiť proces hľadania zásielky u prepravnej spoločnosti. V prípade, že hľadanie zostane bezúspešné, Toptime, s.r.o. začne reklamačné konanie u zodpovednej prepravnej spoločnosti, ktoré trvá približne 1 mesiac. Akonáhle bude vyvodená zodpovednosť a vzniknutá škoda bude uhradená našej spoločnosti Toptime, s.r.o., táto náhrada bude zaslaná poškodenému zákazníkovi.

V prípade, že dôjde zásielka v značne porušenom obale, odporúčame Vám ju nepreberať! Zodpovednosť za škodu nesie prepravná spoločnosť! Ak ju však aj napriek tomu preberiete, potom už nebude možné (alebo len s veľkými problémami) dokázať vinu prepravcovi. Ak Vám privezie prepravca tovar v neporušenom vonkajšom obale a tovar bude aj napriek tomu nefunkčný, zodpovednosť bude niesť Toptime, s.r.o.

CHYBNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE ALEBO JEHO CENE
Na našej webstránke ponúkame stovky výrobkov, a preto sa občas môže stať, že u niektorých výrobkov bude nesprávne informácia o danom výrobku, alebo bude u výrobku nesprávne uvedená cena. V prípade, že si zakúpite výrobok, ktorý mal nesprávne uvedené informácie o výrobku alebo mal nesprávne uvedenú cenu, Toptime, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť túto objednávku a opraviť informácie o danom výrobku. Toptime, s.r.o. sa snaží ponúknuť svojim zákazníkom najnovšie a stále aktuálne informácie o svojich produktoch. Avšak informácie o produktoch, ako aj niektoré iné nformácie na týchto stránkach môžu obsahovať nechcené chyby. Prosím kontaktujte nás pred zadaním objednávky v prípade, že máte pochybnosti o cene alebo inej informácii o produkte.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohutýchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho tak, že doručí tovar predávajúcemu a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo (Oznámenie o uplatnení reklamácie). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

Reklamačné konanie týkajúce sa reklamovaného tovaru začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

OBJEDNÁVKA A ODOSLANIE TOVARU
Nie všetky výrobky držíme na našom sklade, a preto je niektoré výrobky potrebné najprv objednať od distribútora alebo priamo od výrobcu. Pokiaľ si chcete byť istí, že máme Váš vybratý tovar skladom, prosím najprv nás kontaktujte ohľadom jeho dostupnosti. Toptime, s.r.o. negarantuje aktuálny stav zásob uvedný na tejto stránke. Objednávky výrobkov, ktoré držíme skladom, odošleme v rovnaký alebo následujúci pracovný deň potom, ako sme objednávku obdržali. Pokiaľ má zákazník akékoľvek otázky alebo iné požiadavky, najprv sa pokúsime nášmu zákazníkovi odpovedať a vyhovieť, a až potom ako sa všetky veci vyjasnia, objednaný tovar odošleme. V prípade, že tovar nie je na sklade alebo je pri ňom vyslovene uvedené, že je iba na objednávku, naprv budeme kontaktovať nášho zákazníka ohľadom dodacích podmienok a až po ich odsúhlasení tovar záväzne objednáme. V niektorých prípadoch si vyhradzujeme právo vypýtať si od zákazníka zálohu na objednaný tovar.

MOŽNOSTI PLATBY

Možnosti ako platiť na tejto stránke sú:

1, kreditnou kartou prostredníctvom služby Paypal

2, prostredníctvom služby PayPal

3, bankovým prevodom

4, dobierkou (len pre Českú a Slovenskú republiku).

Detailné informácie o jednotlivých platobách sú uvedené nižšie:

1, Kreditné karty (Paypal):

Toptime, s.r.o. akceptuje na tejto webstránke následujúce kreditné karty:
- Visa
- Visa Electron
- MasterCard
- Maestro
- Diners Club
- Všetko prostredníctvom služby Paypal
Po vytvorení objednávky na našej webstránke, budete presmerovaný na webstránku Paypal, kde môžete pokojne zadať platobné údaje Vašej kreditnej karty a dokončiť tak platbu. Paypal používa bezpečnostné pripojenie SSL.
2, PayPal:

Ak máte vytvorený PayPal účet, môžete nám zaslať finančné prostriedky na náš Paypal účet. Potom ako prebehne platba, odošleme Váš tovar na Vami uvedenú adresu. V záujme predchádzania zneužitia odcudzených Paypal účtov, sa meno a prezvisko uvedené v Paypal účte musí zhodovať s menom a priezviskom uvedenom v našom objednávkovom formulári. Na vyžiadanie Vám vieme zaslať PayPal money request (výzvu na úhradu).

3, Bankový prevod:

Toptime, s.r.o. akceptuje platby bankovým prevodom tak pre domáce objednávky, ako aj pre zahraničné. Potom ako urobíte objednávku, zobrazí sa Vám číslo nášho účtu kam môžete peniaze zaslať prostredníctvom bankového prevodu, prípadne môžete peňažné prostriedky priamo vložiť na náš účet v UniCreiditBank. Ako poznámku k platbe prosím uveďte "číslo Vašej objednávky", prípadne Vaše meno. Bankový prevod zadaný v inej banke väčšinou trvá 2 pracovné dni. Prevod z tej istej banky (UniCreditBank) trvá väčšinou pár hodín a priamy vklad približne hodinu. Pri medzinárodných objednávkach môže trvať bankový prevod až 5 pracovných dní. Prosím kontaktujte nás potom ako ste urobili bankový prevod aby sme vedeli, že máme očakávať Vašu platbu. Potom ako obdržíme Vašu platbu, tovar Vám odošleme.

4, Dobierka:

Peniaze za odoslaný tovar zaplatíte až kuriérovi. Z dôvodu množstva neprevzatých zásielok, si prípade zásielok s hodnotou vyššou ako 1000 € vyhradzujeme právo na zálohu vo výške minimálne 15 %. Zvyšná suma môže byť uhradená aj formou dobierky.

PREDLŽENÁ ZÁRUKA
Toptime, s.r.o. poskytuje predlženú 3 ročnú záruku na všetky predávané hodinky! To znamená, že od nás dostanete na všetky hodinky štandardnú dvojročnú záruku poskytovanú výrobcom alebo distribútorom a Vaše hodinky budú v tejto lehote servisované v autorizovanom servisnom stredisku. TRETÍ ROK záruky bude poskytnutý našou spoločnosťou, pričom Vaše hodinky opravíme v našom servisnom stredisku. Ak radšej uprednostňujete autorizované servisné stredisko aj počas tretieho roku záruky, budeme si účtovať servisný poplatok vyúčtovaný od tohto autorizovaného servisného strediska. Aj po vypŕšaní záručnej doby nám môžete hodinky zakúpené u nás kedykoľvek zaslať späť na opravu, pričom si budeme účtovať servisný poplatok vyúčtovaný podľa typu a obtiažnosti opravy. Tento poplatok Vám oznámime po prehliadke hodiniek, pričom ho vždy musíte najprv odsúhlasiť. Vždy platíte len za to, čo sa skutočne urobí! V takomto prípade je zákazník zodpovedný za všetky prepravné náklady, ktoré sa zaúčtujú spolu s opravou.

Hodinky, ktoré majú abnormálne symptómy nepresnosti (veľké omeškávanie alebo utekanie času) budú opravené v záručnej dobe. Ak si myslíte, že Vaše hodinky nefungujú správne alebo majú inú závadu, prosím kontaktujte nás.

Naša záruka sa nevzťahuje na "vonkajšie poškodenie" hodiniek a iných výrobkov spôsobené pádom, nosením, či iným nesprávnym používaním alebo fyzickým poškodením. Záruka sa takisto nevzťahuje na nerešpekovanie pokynov o vodotesnosti hodiniek, na výmenu batérií u quartzových hodiniek alebo na prípady, keď už boli naše výrobky servisované svojpomocne alebo v inom ako autorizovanom servise alebo u nás.

Na všetky ostatné produkty (napr. krabičky a pod.) sa vzťahuje štandardná 2 ročná záruka!
OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby, ktorým sprístupňujeme iba Vašu dodaciu adresu a mobil. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky platby sú realizované priamo na stránkach Tatra banky (CardPay), alebo Paypal, ktoré nám poskytnú jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte alebo údaje o Vašej kreditnej karte!

POUŽITIE COOKIES

Táto webová stránka používa cookies pre poskytnutie lepších a viac personalizovaných služieb zákazníkom.

Čo je cookie?

Cookie je malý textový súbor s písmenami a číslami, ktorý sa ukladá na zariadenie, z ktorého užívateľ pristupuje na určité internetové stránky (napr. na Váš počítač, smartphone alebo iné zariadenie). Pri každej ďalšej návšteve sú cookies zaslané späť danej stránke alebo inej stránke, ktorá ich rozpoznáva. Cookies sú užitočné, keďže umožňujú stránkam rozpoznať zariadenie užívateľa.

Použitie cookies na stránke

Cookies sa na stránke používajú z viacerých dôvodov. To zahŕňa, ale nie je obmedzené len na nasledovné:

- umožňujú zákazníkom prihlásiť sa na ich účet
- umožňujú zákazníkom vybrať si preferencie prihlásenia sa
- sledujú a zhromažďujú informácie o transakciách uskutočnených na stránke
- pre účel predchádzania podvodom a pre všeobecnú ochranu súkromia.

Cookies napomáhajú k zlepšeniu webovej stránky a poskytujú lepšie personálne služby. Niektoré súbory cookies sú nevyhnutné pre funkciu webovej stránky.

Využívanie cookies spoločnosťou Toptime, s.r.o. na stránke spadá do nasledujúcich kategórií:

Spravovanie relácií – tieto cookies sú nevyhnutné pre používanie webových stránok. Tieto spravujú informácie o relácii a umožňujú používateľom prechádzať webovou stránkou.

Funkčnosť – tieto cookies ukladajú informácie, ktoré nám umožňujú pamätať si užívateľské preferencie, napr. preferovaný jazyk, zaradovať typy, nastavenia médií. Sú tiež používané k zlepšeniu užívateľské skúsenosti. Napríklad zabraňuje, aby sa užívateľovi zobrazila rovnaká správa dvakrát..

Predchádzanie podvodom – tieto cookies ukladajú informácie, ktoré nám pomôžu zastaviť podvodné používanie webových stránok.

Monitorovanie – tieto cookies nám umožnia ukladať informácie o tom, ako užívatelia otvorili internetovú stránku. Toto je potrebné zaznamenať, aby sme mohli zodpovedajúcim spôsobom zaplatiť našich Partnerov.

Toptime, s.r.o. nepoužíva monitorovacie cookies tretích strán.

Tam, kde sú odkazy uvedené na webových stránkach na webové stránky tretích strán, je dôležité mať na pamäti, že tieto stránky budú mať svoje vlastné cookies a opatrenia na ochranu súkromia, ktoré budú spravovať všetky poskytnuté informácie. Predtým ako sa rozhodnete použiť akékoľvek prepojené stránky tretích strán, prečítajte si prosím ich opatrenia ohľadom cookies a ochrane súkromia.

Spravovanie Cookies

Pokiaľ chcete odstrániť cookies, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, prípadne zastaviť prísun cookies na webovej stránke, môžete to urobiť vymazaním existujúcich cookies a/alebo nastavením ochranných údajov Vášho internetového prehliadača na blokovanie prijímania cookies (postup závisí od internetového prehliadača, ktorý používate).

Upozorňujeme Vás však, že vymazanie našich cookies, prípadne zamedzenie ich prijímania, môže znamenať, že nebudete mať prístup k určitým oblastiam, či funkciám webovej stránky. Napríklad, ak je Váš vyhľadávač nastavený na zamedzenie prístupu cookies pre ‘reláciu’, nebudete sa môcť prihlásiť na Váš účet na našej stránke.

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Toptime, s.r.o. prevádza vlastnícke právo na kupujúceho v okamžiku zaplatenia celej kúpnej ceny.
PRÍLOHY
Príloha č. 1
Formulár na odstúpenie od zmluvy
Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy